Verkkokauppa Search

Palvelut perheille

Perhetyö / perheohjaus

Autismisäätiö tekee monipuolisesti työtä perheiden parissa. Perhetyön tavoitteena on tukea ja ohjata perheitä löytämään keinoja erityislapsen tai –nuoren perheen kohtaamiin arjen haasteisiin, jotka voivat näyttäytyä esimerkiksi vuorovaikutuksen ongelmina lapsi-vanhempisuhteessa.

Perhetyö ohjaa luottamuksellisesti selviytymään arjen tilanteissa myös silloin, kun perheessä on akuutti tuen tarve tai perheenjäsenellä tuore neuropsykiatrinen diagnoosi.

Vanhemmille suunnatulla tuella voidaan lisätä koko perheen kokemaa hyvinvointia, parantaa perheen sisäisiä suhteita ja näin vaikuttaa epäsuorasti myös neuropsykiatrisen lapsen/ nuoren hyvinvoinnin lisääntymiseen.

Perheneuvonta

Vanhempi voi hakeutua Autismisäätiön perheneuvontaan silloin, kun tarvitsee neuvoa, apua tai tukea johonkin mieltä askarruttavaan asiaan kuten akuuttiin perhetilanteeseen. Perheneuvonta toteutuu vastaanottokäynteinä, jossa perhetyöntekijä kuuntelee ja kartoittaa perheen tilannetta ja tarpeita.

Palvelun tavoite on tukea perhettä löytämään vaihtoehtoja ja apua koettuun pulmaan. Neuvontakäynti on  yksittäinen, mutta sen aikana on mahdollista sopia laajemmasta perhearvioinnista tai useamman käyntikerran edellyttämästä vanhempain- tai perhe ohjauksesta.

Vanhempainohjaus

Vanhempainohjaus on vanhemmille suunnattua yksilöllistä keskusteluapua, jossa hyödynnetään psykoedukatiivista, ratkaisu- ja voimavarakeskeistä työskentelytapaa. Ohjaus on aina tavoitteellista ja siinä pureudutaan erityislapsen tai -nuoren perheen kohtaamiin arjen haasteisiin. Ohjauksessa vanhemmalla on myös mahdollisuus käsitellä ja purkaa tilanteita omasta näkökulmastaan esimerkiksi tilanteessa, jossa nuori on siirtymässä itsenäiseen asumiseen. Vanhempainohjauksen sisältö suunnitellaan aina perhekohtaisesti. Autismisäätiön palvelutoiminnan kohderyhmänä ovat nuoret ja aikuiset, joilla on autismin kirjon oireyhtymä (autismi, Asperger) tai jokin muu neuropsykiatrinen oireyhtymä, kuten ADHD, ADD, Touretten oireyhtymä, laaja-alainen kehityshäiriö, tai piirteitä edellä mainituista.