Verkkokauppa Search
1. Rekisterinpitäjä

Autismisäätiö sr
Jämsänkatu 2
00520 Helsinki

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Sarian Antila
044 308 3708
sarian.antila@autismisaatio.fi

3. Rekisterin nimi

Autismisäätiön verkkokaupan palveluiden keskitetysti ylläpidetty asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterin käyttötarkoitus on Autismisäätiö sr:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Autismisäätiö sr:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Autismisäätiö sr:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Autismisäätiö sr saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Autismisäätiö sr:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Autismisäätiö sr:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Autismisäätiö sr:n asiakaspalveluun, sähköpostitse info@autismisaatio.fi tai rekisterinhoitajalle.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
 
             Henkilön etu- ja sukunimi
                         Sähköpostiosoite
             Postiosoite
             Puhelinnumero
             Tiedot käsitellyistä tilauksista
             Tilausten Postin seurantatiedot
 
6. Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Autismisäätiö sr:n käytössä, paitsi Autismisäätiö sr:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Autismisäätiö sr:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Autismisäätiö sr:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

8. Rekisterin suojauksen perusteet

Sähköisesti talletetut tiedot on suojattu sähköisellä käyttöoikeudella. Työntekijöille annetaan työtehtävien edellyttämät käyttöoikeudet verkkokauppaan. Autismisäätiö järjestää sisäisesti henkilöstölleen tietosuojakoulutusta.

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Autismisäätiö sr:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Autismisäätiö sr:n AVENLAN? salasanasuojatulla palvelimella.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteutuminen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti. Tiedot annetaan kirjallisesti tai asiakas voi tulla tutustumaan niihin erikseen sovittavalla tavalla.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteutuminen

Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti ja asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsitellyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton tai puutteellinen tieto.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä luovutetaan vain asiakkaan tai lakiin perustuvan tiedonsaantioikeuden nojalla.

12. Rekisteröidyn informointi

Rekisteriseloste on nähtävänä verkkosivuilla osoitteessa http://www.autismisaatio.fi/fi/Verkkokauppa/Sopimusehdot/Rekisteriseloste.aspx

13. Rekisterihallinto 

Tietosuojavastaava Arja Behm-Himanka
Jämsänkatu 2 5. krs, 00520 Helsinki
p. 050 339 8472
(etunimi.sukunimi@autismisaatio.fi)

Ohjelmiston käyttöönoton yhteydessä henkilökunta on saanut koulutuksen ja ohjeet. Uuden henkilökunnan koulutus ja ohjaus tapahtuu perehdytyksen yhteydessä. Henkilökunta tekee vaitiolositoumuksen työsopimuksen solmimisen yhteydessä.