Ohjaus- ja valmennuspalvelujen avulla jokainen voi löytää keinoja lisätä toimintakykyään ja itsenäistymistään. Tarkoituksena on myös antaa paras mahdollinen tuki aktiiviseen yhteiskuntaan osallistumiseen. Tarjoamme osallisuutta tukevaa päivätoimintaa sekä yksilö- ja ryhmävalmennusta. Lisäksi tarjoamme työllistymiseen ja opiskeluun liittyviä palveluja.

Osallisuutta edistävä päivätoiminta

"Aitoa ja ammattimaista läsnäoloa, tukea, ohjausta ja välittämistä. Opin paljon itsestäni ja muista. Hyvä kokemus."

Yhteinen tekeminen tuo päiviin mielekkyyttä ja tavoitteita – pieniä ja suurempia. Päivätoimintamme tukee osallistumista erityisesti sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan. Osallistujille tarjoutuu monia mahdollisuuksia hyödyntää omia taitojaan ja oppia uutta. Itsetuntemus vahvistuu ja toiveet ja unelmat saavat ääriviivat.

Osallisuutta edistävällä päivätoiminnalla haluamme parantaa elämänlaatua ja tuoda kokemuksia yhteiskuntaan kuulumisesta. Teemme yhdessä osallistujan ja hänen läheistensä kanssa yksilöllisen palvelusuunnitelman, jossa sovitaan mielekkäät ja merkitykselliset tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi.

Tarjoamme tukea

 • valintojen ja suunnitelmien tekemiseen
 • muutoksiin ja siirtymävaiheisiin
 • sosiaaliseen toimintaan ja lähiyhteisöihin liittymiseen
 • itsenäisyyden lisäämiseen
 • terveyteen ja hyvinvointiin
 • itseilmaisuun ja luovuuteen
 • palvelujen sisältöihin ja toimintatapoihin vaikuttamiseen
Kysy lisää asiakaspalvelustamme

"Aitoa ja ammattimaista läsnäoloa, tukea, ohjausta ja välittämistä. Opin paljon itsestäni ja muista. Hyvä kokemus."

Työllisyyttä edistävä toiminta

Työllisyyttä edistävässä toiminnassamme autamme osallistujaa tunnistamaan omat vahvuudet ja tuen tarpeet sekä asettamaan työllistymistä edistäviä tavoitteita. Toimintamme tavoitteena on lisätä asiakkaidemme opiskelu- ja työelämävalmiuksia.

Työllistymisen ohella haluamme tukea osallistumista sosiaaliseen toimintaan ja vahvistaa yhteiskuntaan kuulumisen tunnetta. Laadimme jokaisen kanssa yksilöllisen palvelusuunnitelman, johon kirjaamme asiakkaan itselleen asettamat tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi.

Kysy lisää asiakaspalvelustamme
 • valintojen ja suunnitelmien tekemiseen
 • muutoksiin ja siirtymävaiheisiin
 • sosiaaliseen toimintaan ja lähiyhteisöihin liittymiseen
 • opintoihin ja töihin pääsemiseen
 • itsenäisyyden lisäämiseen
 • terveyteen ja hyvinvointiin
 • itseilmaisuun ja luovuuteen
Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus

Kun arjen taidot karttuvat, oma pystyvyyden tunne vahvistuu ja elämä tuntuu paremmalta, enemmän omalta. Neuropsykiatrinen valmennus on määrämittaista ja tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään löytämään yhdessä asiakkaan kanssa keinoja elämän hallintaan ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Valmennuksessa eri-ikäiset ja eri elämänvaiheissa olevat ihmiset opettelevat valmentajan avustuksella myönteisiä toimintatapoja arjen- ja elämänhallintaan. Tähtäimessä on mahdollisimman hyvä ja sopivan itsenäinen arkielämä.

Käytämme ratkaisu- ja voimavarakeskeistä lähestymistapaa. Valmennuksen kohteena voi olla melkein mikä tahansa ihmiselle merkityksellinen elämän osa-alue. Valmennuksemme on suunnattu henkilöille, joilla on esimerkiksi autismikirjo, ADHD tai Tourette ja niistä johtuvia erityistarpeita.

Neuropsykiatrista valmennusta toteuttaa sosiaali- tai terveysalan ammattilainen, jolla on neuropsykiatrisen valmentajan koulutus.

Kysy lisää asiakaspalvelustamme

Yksilövalmennus

Valmennamme yksilöitä omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteet ja tarpeet ovat meillä kaikilla erilaisia, ja siksi muodostamme käsityksen niistä aina yhteistyössä valmennettavan kanssa.

Valmennukseen osallistuva oppii uusia toimintatapoja ja keinoja hyvän ja itsenäisen elämän hallintaan. Valmennuksen kohteena voi olla melkein mikä tahansa elämän osa-alue, jonka ihminen kokee merkitykselliseksi elämässään: opiskelu, työpaikkakäynnit tai vaikka yleiset elämänhallinnan taidot.

Kysy lisää asiakaspalvelustamme

"Valmennus on täällä erittäin ammattitaitoista ja hyväsydämistä."

"Valmennus on täällä erittäin ammattitaitoista ja hyväsydämistä."

Autismiohjaus perheille

Autismiohjaus perheille

Autismiohjaus on konsultoivaa ohjausta, jossa vanhemmille annetaan työkaluja arjessa toimimiseen neurokirjon lapsensa kanssa ja selvitetään vanhemmille syitä lapsen käyttäytymiselle.

Tiedon lisääntyminen ja erilaiset työkalut arkeen auttavat ja voimaannuttavat perhettä ja voivat ennaltaehkäistä lastensuojelun tarvetta.

Kysy lisää asiakaspalvelustamme

HOT- lyhytinterventio vanhemmille

Etäpalvelu vanhemmille: HOT eli hyväksymis- ja omistautumisterapiaan perustuva lyhytinterventio etävalmennuksena autismikirjon tai ADHD:n piirteitä omaavien lasten vanhemmille.

HOT on tutkimusnäyttöön perustuva menetelmä. HOT:aan pohjautuvassa työskentelyssä vahvistetaan sitä, että ihminen pystyy elämään arvojensa mukaista elämää huolimatta eteen tulevista vastoinkäymisistä ja psykologisista esteistä, kuten voimakkaat stressituntemukset, ahdistus, negatiiviset ajatukset sekä itsekriittisyys omaa vanhemmuutta ja itseä kohtaan.

Kysy lisää asiakaspalvelustamme

Työvalmennus

Työvalmennuksessa autamme työpaikan haussa, työpaikoilla käymisessä, haastatteluissa ja työn aloittamisessa. Tunnistamme yhdessä kunkin valmennukseen osallistuvan kanssa tämän vahvuudet ja taidot. Löydämme kullekin omannäköisen jatkopolun ja tulevaisuuden kuvan.

Toteutamme työvalmennuksen osallistujan tarpeiden mukaisesti. Laadimme yhdessä yksilöllisen palvelusuunnitelman, jossa määritelemme osallistujan omat tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi.

Kysy lisää asiakaspalvelustamme

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Tukihenkilömme on läsnä ja avustaa esimerkiksi harrastuksissa ja kodin ulkopuolella liikkumisessa. Tarjoamme tukea valittuun arjen toimintaan, jotta tukea tarvitseva kokisi pystyvyyttä. Ammatillisen tukihenkilön tarjoaman palvelun sisältö määräytyy yksilön kulloistenkin tarpeiden mukaan.

Kysy lisää asiakaspalvelustamme
Ryhmävalmennus

Ryhmävalmennus

Tarjoamme ryhmässä tapahtuvaa valmennusta kohti yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista. Rakennamme valmennuksen sisällön ryhmään osallistuvien tarpeiden ja mielenkiinnonkohteiden pohjalta. Lisäksi jokaiselle asetetaan omat, sopivat tavoitteet.

Ryhmässä opettelemme uusia toimintamalleja, jotta osallistujat saisivat onnistumisen kokemuksia ja tunnistaisivat omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan. Kehitämme sosiaalisia taitoja, jotta erilaiset tilanteet tuntuisivat sujuvilta, eivätkä kuormittavilta.

Vertaisista saa voimaa. Ryhmävalmennuksesta osallistujat saavat sosiaalisiin kohtaamisiin soveltuvia taitoja, jotka jatkuvat valmennuksen päätyttyä parantuneiden vuorovaikutustaitojen ansiosta.

Kysy lisää asiakaspalvelustamme