Neurokirjon (autismikirjo ja ADHD) henkilöiden asema Suomen rikosoikeudellisessa järjestelmässä on haavoittuva. Kohderyhmän tunnistamatta jääminen on riski heidän oikeusturvansa toteutumiselle ja kuntoutustoimien väärin kohdentumiselle.

Revion-hanke (Oikeusministeriö 2021-2022) on jatkoa Oikeusturva ja kuntoutus kuntoon 2020-hankeelle (STEA, 2018-2020), jonka aikana kehitettiin rikoksiin syyllistyneiden autismikirjon ja ADHD-henkilöiden oikeusturvan toteutumista, lisättiin kohderyhmän tunnistamista vankiloissa sekä kehitettiin vankeusaikaisen kuntoutuksen malli ja vapautumisvaiheen tukea.  

Revion-hanke jatkaa vankeusaikaisen kuntoutuksen pilotointia ja vaikutusten selvittämistä yksilötasolla sekä etäkuntoutusmallin kehittämistä. Hanke on valtakunnallinen.

ReVioN tulee sanoista rehabilitation, violence, neurodivergent.

 

Twitter: @ReVioN_hanke

 

Neurokirjo ja oikeusturva

Neurokirjo ja oikeusturva

Autismikirjon ja ADHD:n piirteiden tunnistamatta jääminen on riski henkilön oikeusturvan toteutumiselle esitutkinnan, kuulusteluiden ja oikeudenkäynnin aikana.

Riskit liittyvät erityisesti kommunikaation erityispiirteisiin, sosiaalisten odotusten mukaiseen käyttäytymiseen, oman edun vastaiseen toimintaan ja tilanteeseen liittyviin stressitekijöihin. Henkilön poikkeavan käyttäytymisen perusteella saatetaan tehdä virheellisiä johtopäätöksiä esimerkiksi henkilön syyllisyydestä, syyttömyydestä tai katuvuudesta.

Lue lisää Infovihko poliiseille, asianajajille, syyttäjille ja tuomareille

Lisää materiaalia poliiseille

Oikeusturva ja kuntoutus kuntoon 2020 -hankkeen aikana tehtiin tiiviit tietoiskut, eli huoneentaulut autismikirjosta ja ADHDsta poliisityön näkökulmasta.

Tutustu huoneentauluun

ADHD ja autismikirjon henkilön kohtaaminen viranomaistyössä

Oikeusturva ja kuntoutus kuntoon 2020 -hankkeen aikana tuotettiin opetusvideo viranomaisille, kun he työssään kohtaavat neurokirjolla olevia ihmisiä. Videolla kokemusasiantuntijat kertovat autismikirjosta ja ADHD:sta sekä onnistuneeseen vuorovaikutukseen johtavista tekijöistä.

Katso video

Vankeusaikainen kuntoutus

Vankeusaikainen kuntoutus

Neurokirjon henkilöiden vankeusaikaisessa kuntoutuksessa on keskeistä tunnistaa henkilön erityispiirteiden tuomat tarpeet, tiedonkäsittelyn erilaisuus sekä rikollisen käyttäytymisen taustalla vaikuttavat tekijät, jotta työskentelyä voidaan kohdentaa oikein ja vaikuttaa uusintarikollisuuden ehkäisyn näkökulmasta keskeisiin riskitekijöihin.

Kuntoutuksen lähtökohtana ovat asiakkaan omat tavoitteet ja hänelle merkitykselliset muutosalueet. Kuntoutuksen aikana harjoitellaan taitoja, jotka auttavat selviytymään tulevaisuudessa ja elämään omien arvojen mukaista elämää. Työskentely kohdentuu yksilöllisen tarpeen pohjalta joillekin seuraavista osa-alueista: tunnesäätelytaidot ja stressinhallinta, impulsiivisuuden hallinta, sosiaalinen tiedonkäsittely ja vuorovaikutustaidot, toiminnanohjaus ja tarkkaavuus tai vireystilan hallinta.

Tutustu oppaaseen

Selviytymisestä kohti mielekästä elämää - Revion etäkuntoutus

Selviytymisestä kohti mielekästä elämää - Revion-etäkuntoutuksen toimintamallia on kehitetty Oikeusministeriön rahoittamassa Revion-hankkeessa (2021-2022). Kuntoutusmalli perustuu Oikeusturva ja kuntoutus kuntoon 2020 -hankkeen (2018-2020) aikana kehitettyyn vankeusaikaisen kuntoutuksen malliin.

Revion-etäkuntoutuksen toimintamalliin on kuvattu kokemuksia vankeusaikaisesta etäkuntoutuksesta, havainnollistettu asiakasprofiilien avulla neurokirjon vankien kuntoutuksellisia tarpeita ja kuntoutuksellista työskentelyä, nostettu esille ympäristön tuen merkitystä, kuvattu etäkuntoutusprosessi ja asiakaskokemuksia.

Tutustu toimintamalliin

"Tosi merkittävästi on vaikuttanut elämänlaatuun. Olen pystynyt ylläpitämään psyykkistä hyvin- vointiani haastavissa elämäntilanteissa. Olen löytänyt uskallusta mennä sellaisia asioita kohti, mitä kohti en ole aiemmin uskaltanut mennä."

"Tosi merkittävästi on vaikuttanut elämänlaatuun. Olen pystynyt ylläpitämään psyykkistä hyvin- vointiani haastavissa elämäntilanteissa. Olen löytänyt uskallusta mennä sellaisia asioita kohti, mitä kohti en ole aiemmin uskaltanut mennä."

Revion-kuntoutuksen työkirja asiakkaille

Revion-kuntoutuksen työkirja asiakkaille

Selviytymisestä kohti mielekästä elämää - työkirja on tehty Revion-kuntoutuksen toteuttamisen tueksi. Työkirja on kehitetty vankeusaikaisen kuntoutuksen pilotoinnista saatujen kokemusten pohjalta. Asiakkaan yksilölliset kuntoutustavoitteet ohjaavat sitä, mihin työkirjan harjoituksiin syvennytään ja minkä asian käsittely on ajankohtaista kuntoutuksen eri vaiheissa.

Revion-kuntoutus perustuu hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) ja dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) mentelmien käyttöön ja niiden soveltamiseen neurokirjon ihmisen tiedonkäsittelyn erityispiirteet huomioivalla tavalla.

Tutustu työkirjaan

Opas ahdistuksesta ja stressinhallinnasta vangeille

Maailmanlaajuinen koronapandemia toi myös poikkeusoloja vankilaan. Oikeusturva ja kuntoutus kuntoon 2020 -hankkeen työryhmälle tuli pyyntö tuottaa vangeille kohdennettua materiaalia liittyen ahdistukseen ja stressinhallintaan.

Tutustu oppaaseen

Lisää materiaalia vankilaviranomaisille

Oikeusturva ja kuntoutus kuntoon 2020 -hankkeen aikana tehtiin tiiviit tietoiskut/huoneentaulut autismikirjon ja ADHD:n piirteitä omaavan henkilön kohtaamisesta vankilassa.

Tutustu huoneentauluun

Vankilasta vapautuminen

Vankilasta vapautuminen

Vankilasta vapautuminen ja mahdollisesti sitä ennen koevapauteen lähteminen on iso muutos neurokirjon henkilölle. Strukturoidun ja ennustettavan laitosympäristön rutiinit muuttuvat yhdellä kertaa ja siviiliin palatessa elämä tulisi saada järjestykseen useilla osa-alueilla samanaikaisesti.

Tukea tarjoavien tahojen tulisi kyetä tunnistamaan neurokirjon henkilöiden erityistarpeet vapautumisvaiheessa ja kohdentaa tukitoimia yksilöllisen tarpeen perusteella. Toiminnanohjauksen, impulsiivisuuden hallinnan, tunnesäätelyn ja sosiaaliset vaikeudet synnyttävät erityisiä tuen tarpeita, joita ei välttämättä osata tunnistaa.

Päästäkseen takaisin osaksi normaalia yhteiskuntaa neurokirjon henkilöt tarvitsevat heidän erityistarpeisiinsa vastaavaa tukea.

Lue lisää Autismisäätiön palveluista
Yhteystiedot

Yhteystiedot

Sanna Kara, projektipäällikkö, p. 044 757 0419, sanna.kara(at)autismisaatio.fi

Minna Tuusa, hanketyöntekijä, p. 044 751 6489, minna.tuusa(at)autismisaatio.fi

Katri Mikkola, psykologi, p. 044 709 8794, katri.mikkola(at)autismisaatio.fi

Julkaisut

Kara, Lahtinen, Mikkola, Tolvanen & Tuusa (2021): Haavoittuvassa asemassa olevan kuulusteltavan oikeusturva rikoksen esitutkinnassa – erityisen huomion kohteena autismi ja ADHD. Defensor Legis 4/2021

Tani, Kara, Grönfors & Lindberg (2021): Autismikirjon häiriöt ja väkivaltakäyttäytyminen: oikeuspsykiatrinen näkökulma. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim. 137(22):2475-81.

Revion-hanke julkaisee aihepiiriin liittyviä podcast-jaksoja noin kerran kuukaudessa Neurokirjo - Oikeusturva ja kuntoutus - Youtube-kanavalla.

Linkki podcastiin